Recents in Beach

header ads

Manickavasagar Tiruvempavai with English translation
"Tiruvempavai" - the early morning wake up songs sung for Lord Shiva on Tamil month Margazhi are part of Tiruvasakam.Tiruvempavai songs were composed in Annamalaiyar Temple by manickavasagarone of the 63 Saiva nayamars.  Here  tamil verse and meaning in English


மாணிக்கவாசகர்

இயற்றிய

திருவெம்பாவை

     மாணிக்கவாசகர் மதுரைக்கு அருகிலுள்ள திருவாதவூரில் பிறந்தார். இதனால் இவருக்குத் திருவாதவூரர் என்ற பெயரும் உண்டு. இவரின் நூல்களான திருவாசகமும், திருக்கோவையாரும் சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டினுள் எட்டாம் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. திருவண்ணாமலையில் இவர் பாடிய பாடல்களே திருவெம்பாவை எனப்படுகின்றன. இப்பாடல்களில் தன்னை ஒரு பெண்ணாகப் பாவித்து மார்கழி மாதக் காலையில் சிவனைக் குறித்துப் பாடுவது போல் பாடியுள்ளார்.

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
      சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாள்தடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
      மாதேவன்வார்கழல்கள் வாழ்த்தியவாழ்த்தொலிபோய்
விதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
      போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னேஎன்னே
      ஈதே எம்தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 1

1 Adhiyum andhamum illa aru perum
We sang of that glorious light,
Which has no beginning and no end,
Oh you the girl who has broad , bright eyes,
Are you still asleep,
Did you not hear,
The songs that we sang ,
Praising the holy feet wearing.
Hero’s anklets of Madhava [1], our Lord?
It is echoing in all the street,
One lady hearing our song,
Sobbed and sobbed and cried,
And another fell from her
Flower bedecked bed to a swoon,
Is this your state my friend,
Is this your nature, our lady.


பாசம் பரஞ்சோதிக் கென்பாய் இராப்பகல்நாம்
      பேசும்போ தெப்போதிப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
      சீசி இவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசுமிடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குக்
      கூசு மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
      ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோ ரெம்பாவாய். 2
2 Pasam param jothikenbai eraa pagal Naam
“Oh,pretty damsel,
You used to tell all of us then, .
That your love is only to the God,
Who is the primeval light.
Has it now by any chance,
Shifted to the flower decked bed of yours?”
“Oh my well dressed friends,
Is it the time to make fun and play?”
“He whom even the great devas of heaven,
Are wary to approach,
He who is the Lord of Shiva Loka[2],
And he who is the God of Chidambara[3],
Has come in person and waits,
To give us his grace.
And we who do not know anything of him,
But have only love for him,
Are we capable of singing his praise,Oh lady”


முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்தெதிரெழுந்தென்
      அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென் றள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துள் கடை திறவாய்
      பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்தாட்கொண்டாற்பொல்லாதோ
      எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம்சிவனை
      இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோ ரெம்பாவாய். 3
3 Muthanna Ven nagyai , mun vandu edhir ezhunden
[4]“Hey lady, with pearl like teeth,
You used to wake before us,
And talk sweetly,
Deep from your mind,
That he is our father,
He is the source of our happiness,
And he is nectar in person,
But now you are sleeping,
With not even opening the door”
“ My dear friends devoted to god,
Is it very bad,
If you forgive me just once for now?”
“Do not try to cheat us , our dear,
What devotion and love you have,
Do we not know all,
Would not the ladies with beautiful mind,
Sing about our lord Shiva.
All this we should definitely hear and suffer, Oh dear lady”

ஒள்நித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
      வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
      கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
      கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உள்நெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோ ம் நீயேவந்(து)
      எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோ ரெம்பாவாய். 4
4 Onnithila nagayai innam pularnthindro?
[5]Oh! lady with glittering smile ,
And with pearl like teeth,
Has not the new day begun?”
“Have all the ladies ,
Who have lisping voice like a parrot, come?”
“Count we will and tell you soon,
Don’t spend your time sleeping till then.
Sing of Him who is the nectar of the heaven,
Who is the essence of Vedas,
And who is sweet to the eyes,
And melts your mind within.
But if you wish to know their number soon,
You wake up and count them yourself,
And if the number is less, go to sleep again, Oh Lady”

மாலறியா நான்முகனும் காணா மலையினைநாம்
      போலறிவோ மென்றுள்ள பொக்கங்க ளேபேசும்
பாலூறு தேன்வாய்ப் படிறீ கடை திறவாய்
      ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவரியான்
கோலமும் நம்மைஆட் கொண்டருளிக் கோதாட்டும்
      சீலமும் பாடிச் சிவனே சிவனே என்(று)
ஓலமிடினும் உணராய் உணராய்காண்
      ஏலக் குழலி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 5
5 Malariya Nanmuganum Kanaa Malayinai Nam
Hey deceiver, who has a milky honey speech,
You who bragged that we would,
See the mountain that neither the proud,
Vishnu and Brahma could not see[6],
Be pleased to open the door.
We sing and praise,
Of the great Lord Shiva,
Whose form those who live on earth,
Heaven and other worlds,
Could not see,
And who has come in person to rule over us,
And to remove our blemishes.
But you know this not.
And have not woken up yet.
She who sleeps with plaited hair,
Decorated by paste of Henna,
Even if we loudly shout,
“Hey Shiva, Hey Shiva”.
How come you do not still wake up.Oh Lady.

மானேநீ நென்னலை நாளைவந் துங்களை
      நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே
போன திசைபகராய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
      வானே நிலனே பிறவே அறிவரியான்
தானேவந் தெம்மைத் தலையளித்தாட் கொண்டருளும்
      வான்வார் கழல்பாடி வந்தோர்க்குன் வாய்திறவாய்
ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும்
      ஏனோர்க்கும் தங்கோனைப் பாடேலோ ரெம்பாவாய். 6
6 Manee nee nennalai nalai vandungali
Oh deer like maiden,
Only yesterday did you tell,
That tomorrow morn,
It is you who will wake us up,
And where has the word,
Disappeared without shame.
Has not it dawned?
Be pleased to open your mouth,
For us who have come singing,
About him, whom those.
In heaven , earth and other places,
Do not know,
And who has come to be with us,
And who has great noble feet,
With jingling anklets,
And sing with us,
Let your heart melt,
And let us all praise our king, Oh Lady.

அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர்
      உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
      தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமும்
      சொன்னோம்கேள் வெவ்வேறாயின்னந்துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
      என்னே துயிலின் பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 7
7 Anne ivayum chilavo pala amarar
Little mother ours,
Is this the time for make believe?
When the signal sounds ,
Boom all around in the past,
Of the presence of great one with great fame,
Who can never be thought of,
By even devas, the gods of heaven.
You would open your mouth,
And keep calling “Shiva, Shiva”.
You would melt like wax then ,
Even before his name,
Thennava[7] is complete.
Now we are telling before you,
“Our friend”, “Our king”.
“Our sweetest nectar”,
But are you still asleep?
You are lying like ,
The stone hearted ignorant ones,
What type of sleep , is this , our lady?

கோழி சிலம்பச் சிலம்பும் குருகெங்கும்
      ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
      கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழியீ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
      ஆழியான் அன்புடைமை யாமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
      ஏழைபங் காளனையே பாடேலோ ரெம்பவாய். 8
8 Kozhi chilabha chilambum kurukkengum
When the cock crows, all the birds twitter,
When the Veena is strummed, the holy conches boom.
Did you not hear when we sang,
Of the incomparable light of heaven,
The incomparable mercy of heaven,
And the one with incomparable fame?
Long live our dear, is this the way to sleep?
You never even open your mouth, dear,
Is this the way to love our God?
We will the all sing the fame,
Of him who alone is, after the deluge,
And of him who shares his body with his consort,
Please sing with us, our lady.

முன்னைப் பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம்பொருளே
      பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்ற உன் சீரடியோம்
      உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எங்கணவ ராவார் அவர் உகந்து
      சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
      என்ன குறையு மிலோமேலோ ரெம்பாவாய். 9
9 Munnai pazham porutkum munnai pazham porule
Oh our Lord who is older than the oldest,
Oh Lord who exists in the modern way,
In this the new ways of the world.,
We thine slaves , who have got you as our Lord,
Would bow before the holy feet of your devotees great,
Would become their friends for ever,
And would obey their orders with reverence and with out fail.
If our God , you bless us this way,
We will live all live, without any wants,
Is it not, our Lady?


பாதாளம் ஏழினுங்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
      போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன்
      வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணுந் துதித்தாலும்
ஓதஉலவா ஒருதோழன் தொண்டருளன்
      கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணாப் பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆருற்றார் ஆரயலார்
      ஏதவனைப் பாடும் பரிசேலோ ரெம்பாவாய். 10
10 Pathalam ezhinum keezh chor kazhivu pada malar
His flower like feet, which is beyond description,
Is below the seven worlds of Patala[8],
His flower bedecked hair is above the end of all matter,
And he not only has he the lady in half of his body,
But he is beyond the whole hearted praise,
Of those adept in Vedas,
Of those gods in heaven,
And ordinary mortals like us,
And clearly seen as Hara[9] in the minds of his devotees.
Hey ! lady devotees of his temples.
Which is his place?
Which is his name?
Who are his relations?
And who are his neighbors?
And certainly he cannot be limited by our songs,
Is it not our lady?

மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
      கையால் குடைந்து குடைந்து உன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோம்காண் ஆரழல்போல்
      செய்யாவெண் ணீறாடி செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
      ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
      எய்யாமல் காப்பாய் எமையேலோ ரெம்பாவாய். 11
11 Moyyar thadam poygai pukku mugger ena
In the pretty pond, surrounded by bees,
We who are your devotees for several generations,
Used to play by making sounds in water,
And sing about you, our Lord,
Who is red like the raging fire,
And who is bathed by white ashes.
Lord of the maid with pretty eyes,
Applied with black collyrium,
Who has whisper thin hips.
Please take us within you,
In this play of life, only those who are fit win,
And so help us not to get famished by this play,
Is it not our Lady.

ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடும்
      தீர்த்தன்நற் றில்லைச் சிற்றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன் இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
      காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
      ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
      ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய். 12
12 Aartha piravi thuyar keda naam arthadum
He is the one who has the holy pure waters,
In which with happiness we bathe,
So that the big sorrow of birth vanishes.,
He is the one who dances in the holy temple of Thillai[10],
With pot of fire in his left hand,
And he creates this and the world above,
Which he looks after and destroys .
Like playing a sport.
Let us sing his fame,
Let us take bath in his holy pond,
With the bangles making murmuring sound,.
With the golden belts with bells.,
Creating the holy sounds all around,
With bees surrounding our scented hair,
And praise his golden feet,
And then also play and bathe in the holy stream,
Is it not , Oh lady.

பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
      அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
      எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
      சங்கம் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
      பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய். 13
13 Painkuvalai kaar malaral chengamala paimpodal
With exuberant blue and red lotus abound.
With king fishers making lot of sound,
With people coming to wash away their dirt and sin,
The pond appears as a place of our Lord and our Goddess.
Let our bangles of conch and our anklets divine,
Join this din, And let us all,
Bathe with our busts raising,
And the water level going up,
Is it not our lady.

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
      கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
      வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருளா மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
      ஆதி திறம்பாடி அந்தமா மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
      பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோ ரெம்பாவாய். 14
14 Kadaar kuzhai ada paimpoon kalan ada
With the ear studs worn in the ear shaking,
With all pretty gold ornaments waving,
With the pretty plait of ours,
Moving hither and thither,
With the bees surrounding the plait,
Moving with the plait,
We will all bathe and play ,
In the cool holy waters of the stream,
And sing of the temple at Thillai,
Sing of the lord,
Who is the meaning of Vedas,
Sing of the meaning of holy light,
Sing of his Konrai[11] flowers adorning his hair,
Sing of Him who is the beginning and end,
Sing of him who shows us as different from this world,
And Pray the Goddess that we attain him,
Is it not our Lady


ஓரொருகால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம்பெருமான்
      சீரொருகால் வாயோவாள் சித்தங் களிகூர
நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கண்பனிப்பப்
      பாரொருகால் வந்தனையாள் விண்ணோரைத் தான் பணியாள்
பேரரையற் கிங்ஙனே பித்தொருவ ராமாறும்
      ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள்
வாருருவப் பூண்முலையீர் வாயார நாம்பாடி
      ஏருருவப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய். 15
15 Or orukal emperuman enrenre nam peruman
Once in a while tells she “My Lord”
Once in a while describes she,
Of the fame of our Lord without stop,
Once in a while because of ebbing happiness,
That his memory gives,
Sheds she copious tears without end,
Once in a while lies she on the ground in trance,
In his memory divine ,
And once in while becomes she a lunatic of Him,
Who is our great God,
And never salutes other gods great.
Who could have enchanted this lady thus?
Oh ladies with decorated breasts,
Lets us all bathe in the flower filled pond,
And sing of Him,
Is it not our lady.

முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி எழுந்துடையாள்
      என்னத் திகழ்ந்தெம்மை ஆளுடையா ளிட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்தெம் பிராட்டி திருவடிமேல்
      பொன்னஞ் சிலம்பிற் சிலம்பித் திருப்புருவம்
என்னச் சிலைகுலவி நந்தம்மை ஆளுடையாள்
      தன்னிற் பிரிவிலா எங்கோமான் அன்பர்க்கு
முன்னி அவள்நமக்கு முன் சுரக்கும் இன்னருளே
      என்னப் பொழியாய் மழையேலோ ரெம்பாவாய். 16
16 Munni kadala churukki ezhum thudaiyal
Oh Cloud, even before the season of rains,
You drank this sea and decreased its level,
And you climbed the skies,
And got the holy blue colour of our Goddess.
Your becoming streaks of lightning,
Reminded us of her narrow hips,
Your roaring claps of thunder,
Reminded us of the sound from her anklets,
Worn on her holy feet,
And the rainbow you made in the sky.
Reminded us of her pretty eye brows.,
Please shower her rain of mercy ,
On the devotes of our Lord and on us,
Is it not our Lady.

செங்க ணவன்பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள்பால்
      எங்கும் இலாததோர் இன்பம்நம் பாலதாக்
கொங்குண் கருங்குழலி நந்தம்மைக் கோதாட்டி
      இங்குநம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளிச்
செங்கமலப் பொற்பாதந் தந்தருளும் சேவகனை
      அங்கண் அரசை அடியோங்கட் காரமுதை
நங்கள் பெருமானைப் பாடி நலந்திகழப்
      பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய். 17
17 Chenganavapal disai mugan pal devargal pal
Oh Lady with the naturally scented black hair,
He who can do things impossible,
He who is the God with charming eyes
He who is pure nectar to us , his devotees,
Graces us with happiness great,
Which neither the red eyed Vishnu,
Nor Lord Brahma with four heads,
Nor all the Gods in the heaven ,
Can ever give,
And makes us purer than heaven.
Comes He to each of our homes great,
And gives us his lotus like golden feet,
And so that we will sing his praise and bathe,
In the flower filled lotus pond,
Is it not our Lady.

அண்ணா மலையான் அடிக்கமலஞ் சென்றிறைஞ்சும்
      விண்ணோர் முடியின் மணித்தொகைவீ றற்றாற் போல்
கண்ணார் இரவி கதிர்வந்து கார்கரப்பத்
      தண்ணார் ஒளிமழுங்கித் தாரகைகள் தாமகலப்
பெண்ணாகி ஆணாய் அலியாய்ப் பிறங்கொளிசேர்
      விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகிக்
கண்ணா ரமுதமுமாய் நின்றான் கழல்பாடிப்
      பெண்ணே இப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய். 18
18 Annamalaiyan adi kamalam chendru irainjum
The jewels in the crowns of the gods of heaven,
Who bow their head to Lord Annamalai[12] looses their glitter,
The most famous Sun looses his sharp lights of rays before the Lord,
And the stars in the sky at night loose their sparkle before Him,
But the Lord becomes male, female , eunuch and others,
That are none of these also,
And he also becomes the sky , earth and all others .
That are different from these,
Oh Lady , He is the nectar which can fill our eyes,
So let us all sing his praise and bathe in this flower filled pond,
Is it not our Lady.

உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலமென்(று)
      அங்கப் பழஞ்சொல் புதுக்கும்எம் அச்சத்தால்
எங்கள் பெருமான் உனக்கொன் றுரைப்போம் கேள்
      எம்கொங்கை நின்னன்ப ரல்லார்தோள் சேரற்க
எங்கை உனக்கல்லா தெப்பணியும் செய்யற்க
      கங்குல் பகலெங்கண் மற்றொன்றும் காணற்க
இங்கிப் பரிசே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
      எங்கெழிலென் ஞாயி றெமக்கேலோ ரெம்பாவாய். 19
19 Un kayil pillai unakke adaikalamenru
Oh lord, we are deeply afraid
Of renewing the saying of Old,
“The baby in your hand is only yours[13]”
For we feel that there is no use for that.
Oh Lord hear what we have to say,
Let not our breasts join any ones shoulder,
Except thine holy devotee,
Let not our hands ever do work except which is thine,
Let not our eyes see in day or night,
Anything except thee.
If you grant us all these our wishes,
We will not be worried on whichever side the sun rises ever,
Is it not our Lady.

போற்றி அருளுகநின் ஆதியாம் பாதமலர்
      போற்றி அருளுகநின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்
போற்றிஎல் லாஉயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
      போற்றிஎல் லாஉயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றிஎல் லாஉயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
      போற்றிமால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
      போற்றியாம் மார்கழிநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய். 20
20 Pothi aruluga nin adhiyam padha malar
Oh , Lord, we praise thine lotus feet in the beginning.
Oh , Lord, we praise thine soft leaf bud like feet at the end,
Oh Lord, we praise thine feet from which all beings were born,
Oh Lord, we praise thine feet which gives pleasure to all beings,
Oh Lord, we praise thine feet which gives redemption to all beings,
Oh Lord , we praise thine lotus feet not even seen by Brahma and Vishnu,
Oh Lord , we praise thine golden feet which makes us your slaves,
Oh Lord, we praise the water of Margazhy ,
And Ladies let us all dance and bathe,
Is it not our Lady.

                                                                                                                                                                                                        .

1 Adhiyum andhamum illa aru perum
We sang of that glorious light,
Which has no beginning and no end,
Oh you the girl who has broad , bright eyes,
Are you still asleep,
Did you not hear,
The songs that we sang ,
Praising the holy feet wearing.
Hero’s anklets of Madhava [1], our Lord?
It is echoing in all the street,
One lady hearing our song,
Sobbed and sobbed and cried,
And another fell from her
Flower bedecked bed to a swoon,
Is this your state my friend,
Is this your nature, our lady.
2 Pasam param jothikenbai eraa pagal Naam
“Oh,pretty damsel,
You used to tell all of us then, .
That your love is only to the God,
Who is the primeval light.
Has it now by any chance,
Shifted to the flower decked bed of yours?”
“Oh my well dressed friends,
Is it the time to make fun and play?”
“He whom even the great devas of heaven,
Are wary to approach,
He who is the Lord of Shiva Loka[2],
And he who is the God of Chidambara[3],
Has come in person and waits,
To give us his grace.
And we who do not know anything of him,
But have only love for him,
Are we capable of singing his praise,Oh lady”
3 Muthanna Ven nagyai , mun vandu edhir ezhunden
[4]“Hey lady, with pearl like teeth,
You used to wake before us,
And talk sweetly,
Deep from your mind,
That he is our father,
He is the source of our happiness,
And he is nectar in person,
But now you are sleeping,
With not even opening the door”
“ My dear friends devoted to god,
Is it very bad,
If you forgive me just once for now?”
“Do not try to cheat us , our dear,
What devotion and love you have,
Do we not know all,
Would not the ladies with beautiful mind,
Sing about our lord Shiva.
All this we should definitely hear and suffer, Oh dear lady”
4 Onnithila nagayai innam pularnthindro?
[5]Oh! lady with glittering smile ,
And with pearl like teeth,
Has not the new day begun?”
“Have all the ladies ,
Who have lisping voice like a parrot, come?”
“Count we will and tell you soon,
Don’t spend your time sleeping till then.
Sing of Him who is the nectar of the heaven,
Who is the essence of Vedas,
And who is sweet to the eyes,
And melts your mind within.
But if you wish to know their number soon,
You wake up and count them yourself,
And if the number is less, go to sleep again, Oh Lady”
5 Malariya Nanmuganum Kanaa Malayinai Nam
Hey deceiver, who has a milky honey speech,
You who bragged that we would,
See the mountain that neither the proud,
Vishnu and Brahma could not see[6],
Be pleased to open the door.
We sing and praise,
Of the great Lord Shiva,
Whose form those who live on earth,
Heaven and other worlds,
Could not see,
And who has come in person to rule over us,
And to remove our blemishes.
But you know this not.
And have not woken up yet.
She who sleeps with plaited hair,
Decorated by paste of Henna,
Even if we loudly shout,
“Hey Shiva, Hey Shiva”.
How come you do not still wake up.Oh Lady.
6 Manee nee nennalai nalai vandungali
Oh deer like maiden,
Only yesterday did you tell,
That tomorrow morn,
It is you who will wake us up,
And where has the word,
Disappeared without shame.
Has not it dawned?
Be pleased to open your mouth,
For us who have come singing,
About him, whom those.
In heaven , earth and other places,
Do not know,
And who has come to be with us,
And who has great noble feet,
With jingling anklets,
And sing with us,
Let your heart melt,
And let us all praise our king, Oh Lady.
7 Anne ivayum chilavo pala amarar
Little mother ours,
Is this the time for make believe?
When the signal sounds ,
Boom all around in the past,
Of the presence of great one with great fame,
Who can never be thought of,
By even devas, the gods of heaven.
You would open your mouth,
And keep calling “Shiva, Shiva”.
You would melt like wax then ,
Even before his name,
Thennava[7] is complete.
Now we are telling before you,
“Our friend”, “Our king”.
“Our sweetest nectar”,
But are you still asleep?
You are lying like ,
The stone hearted ignorant ones,
What type of sleep , is this , our lady?
8 Kozhi chilabha chilambum kurukkengum
When the cock crows, all the birds twitter,
When the Veena is strummed, the holy conches boom.
Did you not hear when we sang,
Of the incomparable light of heaven,
The incomparable mercy of heaven,
And the one with incomparable fame?
Long live our dear, is this the way to sleep?
You never even open your mouth, dear,
Is this the way to love our God?
We will the all sing the fame,
Of him who alone is, after the deluge,
And of him who shares his body with his consort,
Please sing with us, our lady.
9 Munnai pazham porutkum munnai pazham porule
Oh our Lord who is older than the oldest,
Oh Lord who exists in the modern way,
In this the new ways of the world.,
We thine slaves , who have got you as our Lord,
Would bow before the holy feet of your devotees great,
Would become their friends for ever,
And would obey their orders with reverence and with out fail.
If our God , you bless us this way,
We will live all live, without any wants,
Is it not, our Lady?
10 Pathalam ezhinum keezh chor kazhivu pada malar
His flower like feet, which is beyond description,
Is below the seven worlds of Patala[8],
His flower bedecked hair is above the end of all matter,
And he not only has he the lady in half of his body,
But he is beyond the whole hearted praise,
Of those adept in Vedas,
Of those gods in heaven,
And ordinary mortals like us,
And clearly seen as Hara[9] in the minds of his devotees.
Hey ! lady devotees of his temples.
Which is his place?
Which is his name?
Who are his relations?
And who are his neighbors?
And certainly he cannot be limited by our songs,
Is it not our lady?
11 Moyyar thadam poygai pukku mugger ena
In the pretty pond, surrounded by bees,
We who are your devotees for several generations,
Used to play by making sounds in water,
And sing about you, our Lord,
Who is red like the raging fire,
And who is bathed by white ashes.
Lord of the maid with pretty eyes,
Applied with black collyrium,
Who has whisper thin hips.
Please take us within you,
In this play of life, only those who are fit win,
And so help us not to get famished by this play,
Is it not our Lady.
12 Aartha piravi thuyar keda naam arthadum
He is the one who has the holy pure waters,
In which with happiness we bathe,
So that the big sorrow of birth vanishes.,
He is the one who dances in the holy temple of Thillai[10],
With pot of fire in his left hand,
And he creates this and the world above,
Which he looks after and destroys .
Like playing a sport.
Let us sing his fame,
Let us take bath in his holy pond,
With the bangles making murmuring sound,.
With the golden belts with bells.,
Creating the holy sounds all around,
With bees surrounding our scented hair,
And praise his golden feet,
And then also play and bathe in the holy stream,
Is it not , Oh lady.
13 Painkuvalai kaar malaral chengamala paimpodal
With exuberant blue and red lotus abound.
With king fishers making lot of sound,
With people coming to wash away their dirt and sin,
The pond appears as a place of our Lord and our Goddess.
Let our bangles of conch and our anklets divine,
Join this din, And let us all,
Bathe with our busts raising,
And the water level going up,
Is it not our lady.
14 Kadaar kuzhai ada paimpoon kalan ada
With the ear studs worn in the ear shaking,
With all pretty gold ornaments waving,
With the pretty plait of ours,
Moving hither and thither,
With the bees surrounding the plait,
Moving with the plait,
We will all bathe and play ,
In the cool holy waters of the stream,
And sing of the temple at Thillai,
Sing of the lord,
Who is the meaning of Vedas,
Sing of the meaning of holy light,
Sing of his Konrai[11] flowers adorning his hair,
Sing of Him who is the beginning and end,
Sing of him who shows us as different from this world,
And Pray the Goddess that we attain him,
Is it not our Lady.
15 Or orukal emperuman enrenre nam peruman
Once in a while tells she “My Lord”
Once in a while describes she,
Of the fame of our Lord without stop,
Once in a while because of ebbing happiness,
That his memory gives,
Sheds she copious tears without end,
Once in a while lies she on the ground in trance,
In his memory divine ,
And once in while becomes she a lunatic of Him,
Who is our great God,
And never salutes other gods great.
Who could have enchanted this lady thus?
Oh ladies with decorated breasts,
Lets us all bathe in the flower filled pond,
And sing of Him,
Is it not our lady.
16 Munni kadala churukki ezhum thudaiyal
Oh Cloud, even before the season of rains,
You drank this sea and decreased its level,
And you climbed the skies,
And got the holy blue colour of our Goddess.
Your becoming streaks of lightning,
Reminded us of her narrow hips,
Your roaring claps of thunder,
Reminded us of the sound from her anklets,
Worn on her holy feet,
And the rainbow you made in the sky.
Reminded us of her pretty eye brows.,
Please shower her rain of mercy ,
On the devotes of our Lord and on us,
Is it not our Lady.
17 Chenganavapal disai mugan pal devargal pal
Oh Lady with the naturally scented black hair,
He who can do things impossible,
He who is the God with charming eyes
He who is pure nectar to us , his devotees,
Graces us with happiness great,
Which neither the red eyed Vishnu,
Nor Lord Brahma with four heads,
Nor all the Gods in the heaven ,
Can ever give,
And makes us purer than heaven.
Comes He to each of our homes great,
And gives us his lotus like golden feet,
And so that we will sing his praise and bathe,
In the flower filled lotus pond,
Is it not our Lady.
18 Annamalaiyan adi kamalam chendru irainjum
The jewels in the crowns of the gods of heaven,
Who bow their head to Lord Annamalai[12] looses their glitter,
The most famous Sun looses his sharp lights of rays before the Lord,
And the stars in the sky at night loose their sparkle before Him,
But the Lord becomes male, female , eunuch and others,
That are none of these also,
And he also becomes the sky , earth and all others .
That are different from these,
Oh Lady , He is the nectar which can fill our eyes,
So let us all sing his praise and bathe in this flower filled pond,
Is it not our Lady.
19 Un kayil pillai unakke adaikalamenru
Oh lord, we are deeply afraid
Of renewing the saying of Old,
“The baby in your hand is only yours[13]”
For we feel that there is no use for that.
Oh Lord hear what we have to say,
Let not our breasts join any ones shoulder,
Except thine holy devotee,
Let not our hands ever do work except which is thine,
Let not our eyes see in day or night,
Anything except thee.
If you grant us all these our wishes,
We will not be worried on whichever side the sun rises ever,
Is it not our Lady.
20 Pothi aruluga nin adhiyam padha malar
Oh , Lord, we praise thine lotus feet in the beginning.
Oh , Lord, we praise thine soft leaf bud like feet at the end,
Oh Lord, we praise thine feet from which all beings were born,
Oh Lord, we praise thine feet which gives pleasure to all beings,
Oh Lord, we praise thine feet which gives redemption to all beings,
Oh Lord , we praise thine lotus feet not even seen by Brahma and Vishnu,
Oh Lord , we praise thine golden feet which makes us your slaves,
Oh Lord, we praise the water of Margazhy ,
And Ladies let us all dance and bathe,
Is it not our Lady.